KTO JEST KTO

 

W dodatku tym opiszę pokrótce, kto jest kim na kompanii, czyli tam, gdzie przebywają żołnierze zasadniczej służby wojskowej. Opiszę tu hierarchię służbową, aby ułatwić zrozumienie niektórych pojęć i opisów znajdujących się w tej książce. Zacznę od nakreślenia szkieletu hierarchii:

Diagram ten powinien ułatwić zrozumienie podstawowych zależności wynikających z pełnionych funkcji. W diagramie tym nie powinni znajdować się: pisarz i pomocnik szefa, gdyż takich funkcji dziś oficjalnie nie ma, ale praktycznie są oni na każdej kompanii.

Opiszę teraz wymienione stanowiska.

Dowódca kompanii - Jest to żołnierz zawodowy, najczęściej z korpusu oficerskiego. Może to być podporucznik (tzw. dwukropek - ze względu na dwie gwiazdki na pagonie), porucznik lub kapitan. Dowódca kompanii wybiera sobie pisarza, który odwala za niego większość prac papierkowych. Zresztą bez pisarza nie mógł by tak naprawdę dowodzić kompanią - cały czas bowiem w pracy musiałby siedzieć i pisać. Osoba, która rządzi całą kompanią. Odpowiedzialna za szkolenie żołnierzy (czyli np. wyniki w strzelaniu). DK zatwierdza ostatecznie wszelkiego rodzaju dłuższe przepustki i urlopy.

Szef kompanii - Zwany także Pomocnikiem dowódcy kompanii. Szef jest wyznaczany z korpusu podoficerskiego (wszelkiego rodzaju sierżanci) lub obecnie częściej, z korpusu chorążych. Główne zadanie szefa to dbanie o zabezpieczenie kwatermistrzowskie kompanii, a praktycznie odpisywanie rozkazów, przygotowanie służb itp. Szef jest prawą ręką dowódcy. Szef wybiera sobie pomocnika, którego głównym zadaniem jest działalność typu "przynieś, wynieś, pozamiataj". Szef podlega bezpośrednio dowódcy kompanii.

Dowódcy plutonów - Żołnierze zawodowi wybierani z korpusu podoficerskiego lub częściej z korpusu chorążych. Mają duży wpływ na przepustki. Podlegają bezpośrednio dowódcy kompanii.

Dowódcy drużyn - Kiedyś dowódcami drużyn byli kaprale wywodzący się z żołnierzy ZSW. Teraz jednak panuje tendencja do przydzielania tego stanowiska żołnierzom zawodowym najniższego szczebla czyli podoficerom młodszym (plutonowi i sierżanci). DD są bezpośrednimi przełożonymi zwykłych żołnierzy ZSW. Sami podlegają zaś bezpośrednio dowódcom plutonów.

Zwykli żołnierze zasadniczej służby wojskowej - W tym jednym "worku" umieszczeni są szeregowi, kaprale, pisarz i pomocnik szefa kompanii. Zdarza się, że kaprale są dowódcami drużyn, ale ze względu na ich małą ilość, nie są to zbyt częste przypadki. W związku z tym, że po wyjściu kadry do domu, powstaje sytuacja w której brak kogoś kto "rządził by" plutonem, wyznacza się nieoficjalnie tzw. pomocników d-cy plutonów, czy też pomocników d-cy drużyn. Te twory są fikcją, ale dają poczucie porządku - wśród kadry.